Th? cu?a ba?n Ng? Thi? Dung, Tra?n V?n An, Thanh Kiê?u, Vu? Ngo?c Ho?a

2021-10-25 15:58:44 CRI
咪乐|直播|网址 上榜富豪的财富总额达16万亿元,相当于全球GDP的%。

Ba?n Ngô Thi? Dung, sô? nha? ?? xo?m 21, xa? Tho? Nghiê?p, huyê?n Xuân Tr???ng, ti?nh Nam ?i?nh viê?t:

Em la? mô?t con ng???i hay t???ng t???ng va? m? mô?ng l??m. Mô?i lâ?n em nhâ?n ????c th? cu?a quy? ?a?i la? em ca?m thâ?y râ?t sung s???ng va? ha?nh phu?c, chi?nh vi? vâ?y ma? em râ?t muô?n la?m mô?t ?iê?u gi? ?o? cho quy? ?a?i. Em thâ?y r??ng mo?i ch??ng tri?nh cu?a quy? ?a?i ?ê?u râ?t bô? i?ch va? phu? h??p v??i mo?i l??a tuô?i. Em ?a? ?ô?ng viên va? no?i cho nh??ng ng???i xung quanh em ti?ch c??c nghe ca?c ch??ng tri?nh cu?a ?a?i.

Co? le? trong tri? t???ng t???ng cu?a em thi? lu?c na?y ca?c anh chi? trong ban ?ang râ?t tâ?t bâ?n v??i ha?ng nghi?n công viê?c. Em no?i th??c s?? la? em râ?t th??ng ca?c anh chi?, ca?m thâ?y ca?c anh chi? hê?t lo?ng vi? thi?nh gia? Viê?t Nam va? co? le? trên khuôn m??t hiê?n lên nh??ng vê?t nh?n c?ng th??ng. Co? le? em cu?ng không thê? no?i hê?t ????c nô?i vâ?t va? cu?a ca?c anh chi?. Cuô?i cu?ng em ki?nh thu?c quy? ?a?i ????c ma?nh gio?i va? mô?i ch??ng tri?nh co? nh??ng b???c tiê?n m??i h?n n??a.

Ba?n Trâ?n V?n An, sô? nha? ?? thôn 2, xa? Vinh My?, Huyê?n Phu? Lô?c, ti?nh Th??a Thiên Huê? ?a? g??i cho Ban tiê?ng Viê?t Nam ?a?i Pha?t thanh Quô?c tê? Trung Quô?c mô?t ba?i th? "Nghe ?a?i" sau ?ây:

Ba?n ?i ta ha?y ?o?n nghe

Ch??ng tri?nh tiê?ng Viê?t cu?a ?a?i Trung Hoa

Tin t??c th??i s?? ha?ng nga?y

Co? nhiê?u tin t??c ?ê? nghe h??ng nga?y

Ch??ng tri?nh th??i s?? thâ?t hay

Tin t??c câ?p nhâ?t ha?ng nga?y pha?t lên

T?? trong n???c ?ê?n Quô?c tê?

Tôi nghe ch??ng tri?nh ho?c tiê?ng phô? thông

B??i no? giu?p ta biê?t ????c

Ngôn ng?? v?n ho?a cu?a mô?i chu?ng ta

Tiê?ng Anh dê? nghe kho? ho?c

Tiê?ng Viê?t co? dâ?u kho? ?o?c dê? nghe

Tiê?ng Trung kho? viê?t dê? nghe

Vi? thê? chu?ng ta ha?y nên nghe da?i

?ê? biê?t v?n ho?a cu?a chung

Tôi nghe ch??ng tri?nh khoa ho?c, ???i sô?ng

?ê? biê?t cuô?c sô?ng mai sau

Nh??ng y? t???ng vê? khoa ho?c ca?c n???c

Ba?n chu?ng ta cu?ng nghe ?a?i

Ba?n co? ho?m th? ?iê?n t?? la? thanh_kieu669@yahoo.com.vn viê?t:

Em la? ng???i con ?â?t Viê?t. Em râ?t thi?ch nghe ?a?i Pha?t thanh Quô?c tê? Trung Quô?c, va? muô?n kê?t ba?n bô?n ph??ng ?ê? ho?c ho?i ????c nhiê?u ?iê?u cu?ng nh? trao ?ô?i kiê?n th??c cu?ng ba?n be?. Em muô?n la?m quen v??i ca?c ba?n nghe ?a?i va? chu?c cho ca?c ba?n g???p ????c nhiê?u ?iê?u may m??n. Ba?n na?o muô?n liên la?c v??i Thanh Kiê?u xin liên la?c qua Email thanh_kiêu@yahoo.com.vn.

Ba?n Vu? Ngo?c Ho?a, thôn Tân Lâ?p, xa? Cao Minh, huyê?n Vi?nh Ba?o, tha?nh phô? Ha?i Pho?ng viê?t:

Cha?u la? thi?nh gia? m??i cu?a ch??ng tri?nh pha?t thanh ?a?i Pha?t thanh Quô?c tê? Trung Quô?c. Cha?u nghe tâ?t ca? ca?c ch??ng tri?nh cu?a ?a?i ???c biê?t cha?u râ?t thi?ch ch??ng tri?nh "Hô?p th? Ngo?c A?nh". Thông qua ch??ng tri?nh na?y cha?u biê?t thêm ????c mô?t ba?n m??i, cha?u râ?t vui va? râ?t muô?n ????c la?m quen v??i nhiê?u ba?n kha?c n??a.

Th?i s?:
Tin t?c m?i nh?t Trung Qu?c ASEAN Qu?c t?
Nghe:
Th? gi?i am nh?c H?p th? Ng?c ánh Chung quanh chúng ta Trung Qu?c ngày nay L?ng kính cu?c s?ng V?n ngh? Th?i s?
?nh:
Trung Qu?c Th? gi?i ??ng Nam á Th? thao Hài h??c Gi?i trí
Kinh t? X? h?i:
??i s?ng kinh t? X? h?i Dan sinh C? h?i kinh doanh Trung Qu?c-ASEAN Giao l?u Trung-Vi?t Di s?n v?n hoá ?i?m nóng ti?u blog H??ng d?n ??u t?
V?n hoá du l?ch:
V??n V?n hóa V?n hóa truy?n th?ng Thành ng? Danh nhan l?ch s? Th? Dan t?c Du l?ch Khám phá B?c Kinh Di s?n th? gi?i Di s?n phi v?t th?
D??ng sinh:
C?m nang s?c kh?e Trung y Trung d??c Khoa h?c ??i s?ng ?m th?c Trung Hoa ?n u?ng d??ng sinh
V??n Hán ng?:
Ha?n ng?? ha?ng nga?y Xin chào, Trung Qu?c Tam s? h?c viên Hát theo t?i D?y vi?t ch?
Th?i th??ng:
Th?i trang Làm ??p Hàng hi?u ?? c? Thú c?ng X? h?p
百度